• COCD
 • Algemene Verkoopsvoorwaarden

COCD vzw – ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk per schrift bekrachtigd, worden alle contractuele betrekkingen, verkopen, leveringen en werkprestaties van onze firma beschouwd gesloten te zijn onder de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
 2. Elke prijsofferte is vrijblijvend. Om rechtsgeldigheid te verkrijgen dient deze door ons schriftelijk te worden bevestigd. Deze bevestiging wordt gezien als de overeenkomst, conform de in de offerte opgenomen afspraken en bepalingen. Alle bijkomende of aanvullende leveringen of werken zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden volgens de algemene voorwaarden. 
 3. Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd. Zij kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever opgezegd worden. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 50 % op de prijs van de overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 
 4. COCD behoudt zich het recht voor om trainingen met een open inschrijving (kalendertrainingen) tot 4 weken voor aanvang van de training te annuleren.
 5. Wat betreft bestelling van trainingen met een open inschrijving (kalendertrainingen) kan de klant tot uiterlijk 6 weken voor aanvang kosteloos afmelden. Nadien wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De deelnemer mag wel in overleg met COCD vzw voor een vervanger zorgen, mits deze aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Ingeval een deelnemer niet aan de training deelneemt of na aanvang van de training zijn deelname tussentijds beëindigd, dan heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. 
 6. Eventueel in overeenkomst opgegeven termijnen van levering of aanvang der werken dienen als aanduiding. Overschrijding van deze termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. 
 7. Elke klacht moet, op straf van verval, aangetekend worden overgemaakt binnen de 48 uur na levering. 
  1. Bezwaren die betrekking hebben op de facturen moeten binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum aangetekend worden ingediend om aanvaardbaar te zijn. 
  2. COCD vzw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst van goederen of leveren van prestaties in ondeugdelijke ruimten. De klant vrijwaart COCD vzw tegen aanspraken ter zake van derden.
  3. COCD vzw is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade van de klant. 
 8. De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan COCD vzw contant te betalen op de maatschappelijke zetel. De vereffening zal geschieden uiterlijk bij ontvangst van de factuur, minstens indien vermeld op de vervaldag. Niet tijdige betaling van het volledige factuurbedrag op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire verhoging van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR, onverminderd de wettelijke interesten die eveneens zullen worden aangerekend en de kosten van invordering hetzij gerechtelijk, hetzij andere. 
 9. Facturen voor trainingen met een open inschrijving (kalendertrainingen) dienen voor aanvang van de training voldaan te zijn. Deelname aan de training kan geweigerd worden, indien de klant niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 
 10. De rechtsverhouding tussen COCD vzw en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen COCD vzw en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, tenzij COCD vzw er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.